Loading...

Montaż oczyszczalni EKOBLOK

Na początku ważne jest przygotowanie terenu. Wykopanie odpowiedniego dołu, zabezpieczenie boków, stworzenie stałej podbudowy – to niezbędne czynności, dzięki którym instalacja oczyszczalni zakończy się powodzeniem. Bardzo ważne dla całego systemu jest prawidłowe wykonanie przyłącza budynku. Należy zadbać by materiały stosowane do jego wykonania spełniały wymagania wytrzymałościowe dla obciążeń jakie będą przenosić - np. ruchu kołowego. Odpowiednie przygotowanie podłoża i zagęszczenie zasypki pozwoli w przyszłości uniknąć osiadania gruntów i załamania na rurociągu.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy zbiornik podczas transportu i rozładunku  nie uległ uszkodzeniu. Bezwzględnie zabrania się toczenia zbiornika po gruncie kamienistym bądź używania do rozładunku zawiesi mogących uszkodzić korpus oczyszczalni. Zbiornik należy posadowić w wykopie o wymiarach o 0.25 m szerszych od wymiarów zbiornika, zachowując równą warstwę materiału wypełniającego. Pozostawianie na dnie kamieni czy wystających korzeni lub innych przedmiotów mogących uszkodzić zbiornik jest niedopuszczalne. Sposób przygotowania podłoża jest ściśle uzależniony od warunków gruntowo-wodnych oraz głębokości posadowienia zbiornika. W przypadku instalacji oczyszczalni na podłożu nienośnym, grunt należy wymienić i zastąpić go mieszanką piachu stabilizowanego cementem w odpowiednich proporcjach. Zalecana się stosowanie stabilizacji o parametrach 5 Mpa. Zbiornik należy starannie systematycznie obsypywać materiałem luźnym wolnym od cząstek gliny kamieni i jednocześnie napełniać wodą.

Czynności te nie mogą być wykonane jedna po drugiej. Wykopów wokół zbiorników z tworzyw sztucznych nie należy zagęszczać mechanicznie. Warstwy stabilizujące zbiornik powinny osiąść naturalnie pod własnym ciężarem. Proces można przyśpieszyć polewając grunt wodą. W przypadku korzystnych warunków gruntowo-wodnych dopuszcza się stosowanie zasypki z gruntu niespoistego pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody producenta. Nie wolno zagłębiać oczyszczalni poniżej wartości podanych na tabliczce znamionowej urządzenia. Ponadto montaż zbiorników pod jezdnią bez dodatkowych zabezpieczeń jest zabroniony. W takich przypadkach niezbędne jest wykonanie dodatkowego projektu posadowienia zbiornika, dostosowane do warunków obciążenia. Ważne będzie dokładne oszacowanie możliwych obciążeń stałych i dynamicznie zmiennych. Warto w takiej sytuacji skorzystać z doświadczenia pracowników naszego zespołu.

Montaż szafy sterowniczej powinien zawsze być wykonywany przez osoby do tego uprawnione. Urządzenie sterujące wewnątrz rozdzielni nie wymaga skomplikowanych czynności. Przewody powietrza należy połączyć kolorami i zabezpieczyć opaską metalową przed zsunięciem. Ponadto przewody biegnące pod powierzchnią terenu muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zgnieceniem. Niedopuszczalne jest pozostawianie otwartych przewodów osłonowych, łączących zbiornik oczyszczalni i szafę sterowniczą. Aby zabezpieczyć urządzenie sterujące przed działaniem oparów żrących, należy co najmniej wolne przestrzenie zatkać pianą poliuretanową.

Przed przystąpieniem do uruchomienia instalacji należy sprawdzić czy zbiornik jest zalany wodą oraz czy przewody powietrza nie osunęły się podczas prac montażowych. Samo uruchomienie sterownika odbywa poprzez włączenia instalacji do prądu. W dalszym etapie należy postępować zgodnie komunikatami pojawiającymi się na wyświetlaczu sterownika. Po ustawieniu daty urządzenie wchodzi w tryb rozruchowy, który w zależności od pory roku może trwać nawet do 90 dni. Po odpowiednim przyroście osadu czynnego, oczyszczalnia powinna osiągnąć odpowiednią skuteczność redukcji zanieczyszczeń.


Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami

Gdzie nas znaleźć

Biuro : EKOFIRMA
ul. Ludwika Waryńskiego 18a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Przywitaj się z nami

Email: biuro@ekofirma24.pl
Telefon: 502 709 520
Kontakt

EKOFIRMA Przemysław Gruszka
ul. Ludwika Waryńskiego 18a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj. świętokrzyskie

Tel. 502 709 520
Email: biuro@ekofirma24.pl